Duurzame nano infraroodverwarming

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
a. Ondernemer: het bedrijf Ikverwarmduurzaam.nl die via zijn website producten (met name infraroodpanelen) verkoopt, gevestigd aan de Kerkeind 5 a, 5076 AA te Haaren, KvK-nummer 78612101. De gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via de webshop Ikverwarmduurzaam.nl een overeenkomst op afstand met de ondernemer aangaat.
c. Overeenkomst: de koop of afstand van een product door de consument via de website www.ikverwarmduurzaam.nl van de ondernemer.
d. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
e. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
f. Dag: kalenderdag.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op iedere op afstand tot stand gekomen overeenkomst via de website van de ondernemer.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, namelijk tijdens het bestelproces op de website van de ondernemer, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en op de overeenkomst van toepassing verklaard, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven gelden. Ondernemer en de consument zullen direct na de vernietiging van de betreffende bepaling met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en deze algemene voorwaarden in acht wordt genomen.
4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Het aanbod
1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen of aan te passen.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een zo compleet mogelijke omschrijving van het product. Bij het gebruik van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product, maar kan ondernemer niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeengekomen met de echte kleuren van het product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen en specificaties zijn een indicatie en kunnen nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. De prijzen genoemd in het aanbod zijn inclusief BTW.
5. Bij het selecteren van het aanbod, wordt de hoogte van de door de consument te betalen verzendkosten vermeld.

Artikel 4. De overeenkomst en betaling
1. De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de consument van het aanbod van de ondernemer en het voldoen van de consument aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Na de bestelling door de consument op de website van de ondernemer, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de consument het verschuldigde bedrag te hebben voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Indien betaling via elektronische weg op de website van de ondernemer plaatsvindt, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen op zijn website in acht nemen. Indien er niet tijdig is betaald, komt er geen overeenkomst tot stand.
4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in de algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de overeenkomst alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product(en).
6. De overeenkomst is niet overdraagbaar door één van partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 5. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, dit is de wettelijke bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of de vooraf door de consument aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product, aan de ondernemer kenbaar te hebben gemaakt middels het herroepings-modelformulier.
4. Nadat de consument met het formulier aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, dient de consument het product binnen 14 dagen aan de ondernemer retour te hebben gestuurd. Dat het product tijdig retour is gestuurd dient de consument te kunnen bewijzen, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. De verzendkosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de consument. Ook het risico tijdens de verzending komt voor rekening van de consument.
6. Indien het product is beschadigd door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument richting de ondernemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
7. De ondernemer zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van het herroepings-modelformulier én na retour ontvangst van het onbeschadigde product, het door de consument betaalde bedrag terugbetalen. Terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
8. Indien de consument na afloop van de bedenktijd van 14 dagen geen gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht middels het modelformulier dan wel het product niet (tijdig) aan de ondernemer retour heeft gezonden, is de koop een feit.
9. Indien de consument een product heeft besteld dat is gepersonaliseerd, zoals bijvoorbeeld een naar eigen keuze bedrukt infraroodpaneel, dan is dat product uitgesloten van het herroepingsrecht aangezien dit product persoonlijk van aard is.

Artikel 6. Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten.
2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product ligt bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of de vooraf door de consument aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. De ondernemer zal de bestelling met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren, tenzij de consument heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, informeert de ondernemer de consument daarover uiterlijk binnen 30 dagen nadat de bestelling was geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat het een vervangend product betreft. Dit product is niet van het herroepingsrecht uitgesloten. De kosten van eventuele retourzending van een vervangend product zijn voor rekening van de ondernemer.

Artikel 7. Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer staat er niet voor in dat het product geschikt is voor een ander dan normaal gebruik.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk aan de ondernemer te zijn gemeld. Retourzending van het product dient eerst vooraf met de ondernemer te zijn overeengekomen. Bij retourzending dient het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te worden gezonden, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien het product is beschadigd door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument richting de ondernemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
3. De garantietermijn en -voorwaarden van de ondernemer komen overeen met de garantietermijn en -voorwaarden van de fabrikant c.q. leverancier van het product. De garantietermijn op de infrarood verwarmingsmat. van het warmtepaneel kan bij de leverancier met 3 jaar worden verlengd na registratie door de consument, uiterlijk binnen 1 maand na levering van het product, op de website van de leverancier www.degree-n.nl/rma met bijvoeging van het aankoopbewijs. Bij een beroep op de garantie dient het garantiebewijs door de consument te worden getoond. De termijn van de fabrieksgarantie wordt nimmer verlengd door reparatie of vervanging van het product als gevolg van een garantieclaim.
4. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van het product.
5. De garantie geldt niet indien:
- het product onjuist of ondeugdelijk is geïnstalleerd, dan wel niet de geadviseerde domotica zijn gebruikt;
- de consument het geleverde product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt, of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld, of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking is behandeld;
- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
- er schade of storingen door stroom- en spanningsschommelingen is ontstaan, die buiten het bereik van de ondernemer liggen.

Artikel 8. Klachtenregeling en geschillen
1. Op het aanbod en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking heeft, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument in het buitenland woonachtig is.
2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt een klacht van de consument conform deze klachtenprocedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer zijn ingediend.
4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, maakt de ondernemer dat binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan de consument kenbaar met een indicatie van de termijn waarbinnen een inhoudelijke behandeling van de klacht kan worden verwacht.
5. Bij klachten dient de consument zich eerst te wenden tot de ondernemer. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. De ondernemer is aangesloten bij Stichting WebWinkelKeur, die bij aanmelding van het geschil door de consument kosteloos in het geschil zal bemiddelen. Indien ook dan geen onderlinge oplossing wordt bereikt, kan de consument zijn klacht laten behandelen door de door Stichting WebWinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. Een uitspraak van de geschillencommissie is voor zowel de ondernemer als de consument bindend. Er zijn kosten aan behandeling van het geschil door de geschillencommissie verbonden. Tevens is het voor de consument mogelijk zijn klacht aan te melden via het Europees ODR platform (www.ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien de klacht van de consument door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze het geleverde product kosteloos repareren of vervangen.

© 2021 IKVERWARMDUURZAAM.nl - Website: Vavendel - mail IKVERWARMDUURZAAM.nl

Cookies: IkVerwarmDuurzaam gebruikt functionele cookies en registreert anonieme bezoekersaantallen. We slaan pas persoonsgebonden gegevens op, als u een product aanschaft of een formulier invult. Dan slaan we de door u aangeleverde informatie op.